22Bet

Na 22Bet app, uku becha takwa angukapo ngefi chili. kuti mwa becha pama sports ayalifye yonse uku bomfya casino ukuli konse muli. kuti chaba nimu bank, olo mulenwa tu tea kunchito, kwisulafye app pamulabasa nokutampa uku teya.

Iyi app, yaliba kuli bonse aba bomfya IOS na Android. Ya lyanguka uku bomfya elo yalikwatako natumbi utwaku misansamusha..

Ifi efyo mulingile ukwishiba pali iyi technology.

APPLICATION YAPA PHONE IYI BONFYA IOS

22Bet application yaliba pa ios. uku bika iyi app mu phone kwa lyanguka. app iyi ilalenga mwa becha ukuli konse muli. Nga mule bonfya phone kuti mwa becha inshita iyili yonse na panchende iyili yonse. Belengeni efyo mwinga chita paku chita download iyi application.

Inshila isha kukonka paku chita download iyi application. Mwe bale bomfya Apple mufwile namu kwata IOS version iya 12.0 or ikalamba. nokukonka ama steps yatatu aya.

Tapali umulandu nga Mule bomfya iPhone nangu iPad nangu Apple device iliyonse 22Bet kuti ya bomba. iyi app yaliba bwino uku linga na operating system yaiko. Iyi application taiposa inshita nga mule bomfya.

APPLICATION IYAPAMA PHONE AYA KWATA ANDROID

Kuli bonse aba temwa android elo futi bali temwa uku becha, nga bale fwaya inshila iya anguka uku becha, natu sansamuka paku myeba ati ba 22Bet naba kwata mobile app iyaba mu play store. kuti mwasanga fyonse mulefwaya mumu labasa wenu.

Nga mule bomfya Iyi app ila lenga mwabika ama bet yenu pa market mushila iyanguka.

Saleni fye amangalo mulefwaya na market. Becheni indalama ninshi chapwa.Iyi app ilamichitila fyonse ifyashala. Ngamule bomfya iyi application iyapa phone kuti mule pokelela ama news pafyo amangalo yale enda.

Kuti mwa mona nama games eyo mwinga sala uku teya pali 22Bet. salenifye game mule fwaya mutampe noku teya. 22Bet yali kwata design iyi moneka bwino elyo futi ya lyanguka uku bomfya pama phone nagula pama tablet aya kwata android version iyambila 5.0 ukuya kumulu.

Balyesha uku panga iyi product ukwi shibikwa konse, pakwebati mwebaku bomfya mumfwe bwino pa mulabasa shenu. App iyi mahala elo kuti mwai sanga pa playstore iyi sangwa pali phone.

IFYA KUCHITA DOWNLOAD IYI APPLICATION

Itantiko ishakonkapo pakulenga mwinga bika iyi app muli phone yenu nish:

 1. Isuleni play store pali phone yenu.
 2. Lembeni 20 bet muli search bar.
 3. Sangeni ama games mule fwaya elo mu tininke apa lembewe install. tamwa pose nshita paku chita download.
 4. Abale bomfya 20 bet paku balila bale fwaika uku suminisha na ama funde ayaba pali 22Bet.
 5. Ngamwachita download pangeni account na 22Bet uku bikamo ishina yenu na password.
 6. Nga mwachita fyonse ifi ninshi mwa kwata iyi application pali phone yenu. saleni ama game mule fwaya mutampe uku teya.

EFYO MULE FWAIKA UKU KWATA PALI PHONE YENU

Phone yenu ile fwaika uku kwata android version iyaku tampila pali 5.0 noku chishapo ngaila bomfya android. Elo nga ibomfya iOS ninshi ile fwaika uku kwata version iya 12.0 noku chishapo.

Mule fwaika ukuba munchende iya kwata internet iyi shipisha inshita pakuti mu bonfye iyi app nangula uku chita download. Nga mule bomfya internet yama phone kuti mwachitilamo ama bundles elyo mwa chita download.

Nga mule bomfya browser mule fwaika uku kwata browser iya chipya ukutila mwikwata amafya paku bomfya 22Bet. Nga tamwishibe browser iyaku bomfya kuti mwa bomfya google chrome.

WEB APPLICATION IYA 22Bet

Nga tamule fwaya uku chita download application pali phone yenu kuti mwa bomfya web application iya 22Bet. Mule fwaika uku bomfya browser iya chipya. 22Bet ya lyanguka nangula mule bomfya iyapa web. Fyonse efyo mwinga sanga pali application yapa phone kuti mwa fisanga pali web application.

Mule fwaika uku kwata internet iyi shiputuka pakuti paku bomfya 22Bet.

Uku bomfya 22Bet yapa phone nangula iyapa browser kuti mwakwata uku teya ama games ayengi uku chila 1000, inshiku ishili shonse. Ngamule fwaya kuti mwa becha ninshi ama games eyo mwatemwa naya tampa kale tapali umu landu. Mwala sanga inshila ishingi ishaku bechelamo.

Yonse amangalo aya sangwa pa 22Bet ya lyanguka uku teya. Kuti mwa sala amangalo ayali yonse elo mwa sambilila uku teya elo mwa kwata noku wina impiya ishingi. 22Bet ila bomba inshita iyili yonse (24/7) .

Sewerani

AMEPUSHO AYO BEPUSHA

 • Bushe kuti nabikamo impiya isha mu phone paku becha?

  Emukwai, kuti mwa bikamo impiya paku becha uku bomfya ama phone yenu, efyo mule fwaika fye uku chita ku kwata application iya 22Bet pa phone yenu.

 • Bushe kuti nachita download iyi application pali phone yandi?

  Emukwai, kuti mwasenda 22Bet pali phone yenu iyile bomfya android uku fuma pa play store nangula phone iyile bomfya iOS uku fuma pa Apple store.