22Bet

22Bet Zambia yali kwata amangalo ayengi eyo mwinga salapo eicho abantu abengi bale ibomfesha. 22Bet ya lyanguka uku bomfya pantu kuti mwa sanga fyonse efyo mule fwaika uku bomfya pali phone yenu, tamu lefwaika uku ba aba sambilila uku tila mu bomfye 22Bet.

Tamule fwaika uku posa inshita iyingi pakutila mutampe uku bomfya 22Bet. 22Bet ya liyanguka na kuli ba lya aba tabala ibomfyapo, kuti beshibe umwaku sendela impiya nomwa kuteyela amangalo aya lekana lekana. Elo balya abai bomfyapo balaba abaku sansamuka nga bale tamba bola pa mwela nangula bale becha pa mwela

22Bet ni site imo iyi sumunisha abantu aba lekana lekana abaku fyalo fimbi uku ibomfya.

Takulandilani Bonasi

Pangani Kusungitsa Ndalama

Ndipo Pezani Bonasi Yapadera Yokulandila!

Lowani Tsopano!

Momwe mungalowe mu 22Bet?

Ubwino waukulu wa 22Bet

 • Masewera opitilira 55 Kubetcha
 • Masewera Otsatsa Okhazikika
 • Kuthandizira Makasitomala Kwachangu
 • Zosankha Zolipira Zambiri
Sewerani
22Bet Bonasi

AMA PLAYERS AYA CHIPYA KUTI BASENDA AMA BONUS YAKU POKELELA

Player uli onse uwapanga account na 22Bet, kuti asenda bonus yaku pokelela. 22Bet ila pela ama bonus yaku pokelela kuli aba muma casino nakabili aba becha kuma sport nga ba bikamo impiya ishaku balila, 22Bet ila lundapo indalama uku fikila $100 kuli balya abale teya amangalo iya muma sports Nangula $120 kuli balaya abale teya amangalo yamuli casino. 22Bet ila pela ama customers na ama free spins pa mulu wa ama bonus. Nafuti 22Bet ila lundapo 50% bonus nga customer abikamo impiya sha chibili uku fikila pa $100.

Iyi Bonus iyaku pokelela, ilenga umuntu aumfwa bwino nakabili ukumfwa fimofine nga balya aba tampa kale uku bomfya 22Bet. Bonus iyaku pokelela kuti yabomfyewa muku lipila intantiko iyikonkelepo muku becha nangula nga balefwaya,kuti baisenda indalama yabo ifumine ku bonus.

UMWAKU PANGILA 22Bet ACCOUNT

Ukupanga account kwa lyanguka nakabili taku posa inchita.

 1. Isuleni internet yenu elo muleya pali website iya ba 22Bet.
 2. Tinikeni paka button aka orange akalembe sign up ku corner iya screen yenu.
 3. Bikeni ishina lyenu, ku chalo eko mwikala, email address yenu, phone number yenu na fimbi efyo benga mipusha.
 4. Tinikeni paka bokoshi aka lenga mwinga mona efyo mwinga chingilisha account yenu elo mu tininke paka button aka lembewepo submit. Pwishe uyu umulimo uwaku panga account nga mwa bomfya link eyo bami tumine pali account yenu.
 5. Nga mwa pwisha kuti mwa sala amangalo ayo mwa temwa elyo tampeni na uku teya nga, mwatampa ukubikamo impiya. Impiya esho mwalabika mo shala kwata uku pendwa na 22Bet elo mwala mona na amangalo ayengi eyo mwinga temwa uku teya na uku bechelapo.

UKU LONDOLOLA KWA BUKU LYAMANGALO

Nangula 22Bet yachipya, efyo ipela impiya yali lenga abantu abengi kuti bakwate uku loleshapo. Abantu abengi bale bomfya 22Bet paku becha. 22Bet yali kwata ama market ayengi ayaku bechelapo elo yaliba iya chindama. 22Bet ya lyanguka paku bomfya elo umuntu uli onse kuti ai bomfya echo abantu abengi baitemwena.

AMANGALO AYA LEKANA LEKANA EYO MWINGA SANGA

22Bet yali kwata amangalo ayengi eyo mwinga bechelapo. Aya emangalo mwinga sanga pa 22Bet.

 • Bola
 • Basketball
 • Tennis
 • Table tennis
 • Volleyball
 • Baseball
 • MMA
 • Rugby

Nga mule fwaya uku teya amangalo yambi kuti mwa salapo pali aya ama e-Sport.

 1. Fifa
 2. Counter Strike
 3. Call of Duty
 4. Nayambi

Nga mule bomfya 22Bet, teti mu bulwe ifyaku teya nangula amangalo aya ku becha. tapali umu landu efyo mwatemwa, 22Bet yali kwata amangalo ya umuntu uli onse.

AMA MARKET AYA LEKANA LEKANA AYAKU BECHELAPO

22Bet yalikwata ama sonkano ayengi ayapala accumulator bet, parlay na moneyline.

Ama accumalator yala lenga ukwafwa umuntu nokubika ama bet ayengi pali ichangalo chimo. Ama moneyline bets yalalenga kuti umuntu asale umukali muli bola, basket ball nangula hockey nangula amangalo yambi.

Balikwata nama chain bets ayakwata imilimo ishinga aya lenga umuntu uku becha nga kale amangalo yatampile.

Ama Parlays yalenga umuntu uku becha pamangalo ayengi elyo noku senda impiya ishingi ngaba wina mumangalo yatatu nangu uku chi shapo.

Kwaliba ama sankano yambi ayengi ayo mwinga bechelapo kwati aya;

 1. Uku becha pali abala balila uku ingisha bola.
 2. Uku lodela abala wina bola nangula abala lusa.
 3. Lfyala chitika muli game eyo mwa bechelapo.
 4. Ama number yama card aya yellow.
 5. Inumbala yama card aya red.
 6. Inambala yama kick ayamu corner.
 7. Inambala yama free kicks nafimbi.

Nga tamu temenwe na ifi kuti mwa loleshapo na pali fimbi.

UKULONDOLOLA KWAMANGALO YAPA 22Bet CASINO

Nga mule chetekela nangula tamule chetekela, 22Bet yalikwata amangalo yamu casino ayengi ayenga kumana nangu 2000 ukubikilapo ama video slots, amangalo yapa table na pool, bakateya bakwata ukusenda ama bonus ngabale teya amangalo yamu casino. Bakateya bala kwata nama promotion ayaleta impiya shaku teyelako yambi amangalo.

Bakateya kuti bakwatako imbali kuma promotions aya lenga uku tila benga kwata impiya ishaku bomfya paku becha. Chali anguka uku tampa uku becha naba 22Bet pantu site yabo yali anguka uku bomfya. Balya aba temwa uku becha kuti batampa uku bomfya 22Bet paku becha

AMANGALO MWINGA SANGA PAMA CASINO

22Bet yali kwata amangalo ayengi aya sangwa muma casino uku chila 2000. Yambi amangalo eyo mwinga sanga ni aya.

Ichangalo icili conse cali kwata inshila umwa ku ci teyela na inshila iyaiko iyaku lipililamo impiya paku tampa uku teya.

Kuti mwasala amangalo uku lingana nefyo mwa temwa. Kuti mwasala amangalo aya pangwa na ma developer kwati ;

 1. BGaming.
 2. Betsoft.
 3. Belatra.
 4. Evolution Slots.
 5. Microgaming.
 6. NetEnt.
 7. Play’N GO.

Na amangalo yonse aya, umuntu uli onse kuti asala amangalo eyo enga temwa uku teya elo benga kwata inshita iyi suma paku teya.

Uku fumina panshita iyo mwala tampila uku teya amangalo na inshita iyo mwala pwisha uku teya, tamule fwaika uku sakamana site yala leka uku bomba nangula yala chelwa uku milanga amangalo, 22Bet ila bomba bwino sana.

UKU BECHA NGA AMANGALO NAYA TAMPA

Bushe mwali becha pamangalo elyo tayale teyeka efyo mwinga temwa nafyo? Mwisakamana kuti mwatampa uku becha ninshi amangalo naya tampa kale. Inchende iyi ila lenga uku tila mwa becha ninshi amangalo naya tampa kale elo yali kwata amangalo aya lekana lekana. Ama odds yaku becha yala langwa ukwabula uku posa inshita uku suminisha ukutila mwinga mona impiya esho mule wina.

22Bet APP YAPA PHONE IYA PANGIWA UKUPELA ABANTU ABENDA ENDA BENGA BOMFYA

Nga umuntu tasangwa munchende imo kuti asenda application iya 22Bet nokuibika pa phone uku tila benga ibomfya inshita iyili yonse panchende iyili yonse.

Nga mule bomfya phone kuti mwa pokelela ama news inshita iyili yonse elo kuti mwa mona nefyo mule wina. Iyi app kuti mwai bika pali phone iya kwata iOS nangula phone iyi kwete Android.

Ubu suma bwa iyi application yakweba ati kuti mwasanga fyonse ifyaba pali web application, mule fwaika fye uku kwata internet paku bonfwa iyi application.

UMWA KU BIKILA IMPIYA

Kwaliba inshila ishingi esho mwinga bomfya paku bika impiya shaku bechelamo:

Kuti mwa bomfya inshila ishi ishili pamulu ukutila mwinga senda nangula uku bika impiya. Inshila mwasala uku sendelapo impiya eyilanga inshita eyo yala pita pakula impiya shenu shise

Kuti mwa bomfya E-wallet paku senda impiya shenu bwangu pantu E-wallet ibombela pa phone iyi ila lenga uku tila mwinga mona ipiya chenu munshila isha anguka.

Nga mule bomfya Visa, mule fwaika uku bikamo impiya uku tampila pali $10 uku fikila pali $100,000.

Sewerani
Mavoti Kuchokera kwa Osewera: 95/100

Mafunso Ofunsidwa Kawirikawiri

 • Kuti nateya amangalo yamu 22Bet casino mahala?

  Emukwai, kuti mwateya ukutila mwishibe efyo ichangalo chalaba epo tamula lipila.

 • Bushe kwaliba phone number eyo mwinga tumilapo ngamwakwata problem?

  Aweh, mukwai lelo kuti mwalanda nabo pa live chat nangula pa email.

 • Kuti nakwata account yaku womfya pa phone?

  Emukwai, kuti mwabomfya phone nga mwa chita download app nangula mwa tandalila website yabo.